Khutbah Idul Fitri Tentang Makna Idul Fitri Dalam Kehidupan Sehari-Hari Versi Bahasa Jawa

Kata9.com - Ketika selasai bulan ramadhan, bertemulah kita dengan Idul Fitri, Bagaimana Kita Memaknai Idul Fitri Dalam Kehidupan Sehari-Har? Mari kita simak khutbah idul fitri berikut ini: Khutbah Pertama

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله أكبر  الله أكبر الله أكبر - الله أكبر  الله أكبر الله أكبر - الله أكبر  الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا  لاإله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذى خلق الإنسان  فمنهم شقي وسعيد أحمده وأشكره حمدا وشكرا مقرونين بالتهليل والتسبيح والتحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المدبر لخلقه فى عرشه المجيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذى أوضح لنا سبيل السعادة والسلامة من العذاب الشديد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما ادخرهما لسفر بعيد.
أما بعد : فياعباد الله رحمكم الله  اتقوا الله حق تقاته . واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم . أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. وقال الله تعالى : ولتكملوا العدة ولتكبر الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون. الأية.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
Kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah

Minangka bebukaning atur keparenga kula ajak-ajak dhumateng panjengengan sedaya lan badan kula piyambak mangga sami-sami ningkataken taqwa dhumateng Allah SWT.
Kanthi angestoaken dhawuh-dhawuhipun lan nebihi sedaya awisanipun. Awit taqwa punika satunggaling margi tumuju dhateng kawilujengan tuwin karaharjan wounten ing donya hingga ing akherat. Lan ndadosna pengertosan bilih dinten punika dinten bungah, dinten beja, lan bahagia. Dintenipun umat Islam medal saking wulan Ramadhan dumateng dinten agung Idul Fitri. Pramila mangga dinten menika kita sambut, kita ramekaken kanthi waosan takbir, tahlil lan tahmid, supados syiar Islam ketingal semarak lan rame, lan ugi samiya ngathah-ngatahaken amal shaleh supados kita tansah pikantuk rahmatipun Allah ta’ala. Lan mangga kita samia nyuwun dhateng Allah ta’ala, mugi-mugi anggen kita nglampahi shiyam lan amal-amal ibadah sanesipun saged dipun tampi dining Allah SWT. 

الله أكبر   الله أكبر   الله أكبر   ولله الحمد

Kaum muslimin muslimat rahimakumullah

Kita sedaya ing enjang punika sampun pisah kaliyan wulan Ramadhan al-mubarok, wulan ingkang kebak  berkah, rahmah, lan maghfirohipun Allah SWT. Ateges kita sampun lumebet ing dinten perayaan agung, inggih punika Iidul Fitri.

Iidul Fitri utawi dinten riyadin Fitrah inggih punika dinten kesucianing manungsa, utawi dinten wangsulipun kesucian dumateng kita sedaya para manungsa.

Lan manungsa ingkang dipun kersaaken wonten ing ngriki, mboten wonten sanes kejawi tiyang mukmin lan muslim. Liripun saben tiyang mukmin lan muslim, saget ngestoaken dawuhipun Allah SWT. Lan nulad tuwin andherek sunnah-sunnahipun Rasulullah SAW, nindaaken siyam ing wanci siyangipun Ramadhan, lan jumenengi ngibadah ing wanci dalunipun, kanti lelandhesan Iman saha niat ingkang ikhlas, namung ngupadi Ridlanipun Allah. Tiyang kala wau kasanepaaken dening Rasulullah SAW kados dene jabang bayi ingkang nembe mijil saking guwa garba ibunipun, resik, suci saking sawarning lalaha lan dosa.

Kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah

Dinten Riyadin Fitri lan dinten Riyadin Adha, kekalihipun dinten ageng keagamaan, ingkang resmi dipun ajaraken dening agami Islam. Dene dinten-dinten ageng sanesipun mujudaken hasil budayaning manungsa, ka dosta: Dinten ageng Maulid Nabi Muhammad SAW, dinten ageng Isra’ Mi’raj, dinten ageng Nuzulul Qur’an, lan dinten agung 1 Muharram, lan sanes-sanesipun. 

Sasampunipun kaum muslimin hijrah lan menetap ing kitha Madinah, setahun laminimpun, pendhudhuk Madinah ngawontenaken perayaan Mahargya dinten ageng Jahiliyah, ingkang kebak hura-hura, berpoya-poya, pemborosan lan sapanunggilanipun, lan sinebat perayaan dinten agung “Naeruz” lan “Mahrajan”. Sesampunipun Rasulullah pirsa kawontenan punika, panjenenganipun lajeng tumuli ngawisi sedaya kaum muslimin merayakan dinten ageng jahiliyah kesebut. Sekaligus Rasulullah mendhekritaken lan netepaken kalih dinten agung ingkang resmi ing agami Islam, inggih punika Iidul Fitri lan Iidul Adha, lan minangka dados gantosipun hari raya Jahiliyah kesebat. Rasulullah SAW ngendika :
قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر
Satemene Allah SWT wus kersa ngganti kanggo sliramu kabeh hari besar (Nairuz lan Mahrajan) klawan dina agung loro kang luwih utama, yaiku Riyaya Adha lan Riyaya Fithri. 
الله أكبر   الله أكبر   الله أكبر   ولله الحمد

Kaum muslimin muslimat Rahimakumullah

Pramila punika sampun wajar, bilih kita samia kersa merenung, ngangen-ngangen Iidul Fitri punika, Sahengga kita mangertasi menggah makna lan hikmah punapa ingkang winengku dining dinten Riyadin Iidul Fitri punika ?

Sampun kita fahami bilih Fitrah ateges kesucianing manungsa. Manungsa dipun cipta dining Allah mawi rancangan dados makhlukipun ingkang suci tur paling sahe.

Dinten Riyadin Fitrah, inggih dineten kesyukuran lan dinten kemengananipun umat Islam. Jalaran saged angasoraken, lan meper hawa nafsu sadangunipun wulan Ramadhan. Pramilo punika Iidul Fitri dipun sambet kanthi raos bingah, suka, seneng lan gembira.
Dipun ngendikaaken dening Rasulullah SAW.
للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه
Wongkang puasa (Ramadhan) iku keparingan bungah warna lora : 1) Bungah nalika buka (nalika Riyaya) semangsa wus rampung puasane, 2) Bungah nalika ketemu pangerane besuk ana ing akherat.
الله أكبر   الله أكبر   الله أكبر   ولله الحمد
Kaum Muslimin lan Muslimat Rahimakumullah

Kesyukuran, kemengangan lan kebingahan ingkang dipun paringaken dhumateng kita kaum muslimin, wonten ing dinten agung Iidul Fitri punika, boten ateges kita dipun keparengaken seneng-seneng kanthi tumindak sasekecanipun, ngumbar hawa nafsu, ngejor hardaning nafsu kepinginanipun.
Punika boten ! sepisan malih boten !!!

Awit manawi makaten badhe cengkah (berlawanan) kaliyan paugeranipun agami Islam. Ingkang tundhanipun badhe dhumawah wonten ing juranging karisakan lan kanisthan. Inggih punika risaking fitrah kesucian kita, tuwin badhe nampi benduning pangeran ingkang Maha Agung Allah SWT.

Saiba hebatipun hawa nafsu ingkang dados mengsahipun manungsa. Kebukten saking kalanganipun para pejuang, para pahlawan, ingkang gagah lan berani ing palagan. ewa samanten piyambak ipun mboten anggadhahi daya kekiyatan nglawan hawa nafsu nipun piyambak. Mboten anggadhani kekiyan kangge nglawan godha kemewahaning donya. Al-Quranul Karim gambaraken ing Surat Al-Mukminun : 7
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن (المؤمنون: 7)

Lan saumpama kebenaran utawa (Al-Qur’an) iku manut marang hawa nafsune wong-wong mau, mesthi langit, bumi saisine kabeh iku padha rusak.

Ananging jer kita umat Islam, kadhawuhan ngegungaken asmanipun Allah, kanthi tetep nindaaken taqwa dumateng Allah, minangka realitas utawi pawujudan syukur kita dumateng peparengipun gusti Allah SWT.
Allah pareng dawuh makaten :
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون (البقرة 185)

Lan sira kabeh padha nyampurna’ake wilangane dina, anggonira puasa Ramadhan, lan yen wis sampurna itungane), sira kabeh padha ngegungna Allah Ta’ala, kanthi miturut tata cara kang wis di tuduhake marang sira, supaya sira kabeh padha syukur.
الله أكبر   الله أكبر   الله أكبر   ولله الحمد


Kaum Muslimin muslimat rahimakumullah

Ayat Al-Qur’an kesebat nginggil, nedahaken dhumateng kita sedaya, bilih sarampungipun nindakaken siyam, wetah sewulan, kita kadhawuhan anjangkepi wilanganipun dinten siyam Ramadhan, lan angegungaken asmanipun Allah.

Angegungaken asmanipun Allah inggih punika kanthi nindak aken sedaya lampah ibadah, lan ngumandhangaken waosan takbir, tahlil lan tahmid.
الله أكبر   الله أكبر   الله أكبر   لاإله إلا الله   الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

Ingkang kawiwitan saking seraping surya ing akhiripun wulan Ramadhan hingga dumugi kyai khatib minggah mimbar, paring khutbah shalat Iid.

Lumantar takbir ingkang dipun kumandhangaken wonten ing sadhengah papan, ing ndalem, ing masjid ing mushalla-mushalla, semanten ugi wonten ing margi-margi, saperlu kinarya ngiyataken keyakinan kita, bilih ingkang maha Agung punika namung Allah. Lan percados bilih mboten wonten Pangeran ingkang pantes sinembah kejawi naming Allah piyambak.

Sedangunipun wulan ramadhan kita kaum muslimin, tansah anggladhe lan anggulawenthah diri kita piyambak-piyambak, boten sanes inggih kangge angegungaken asma nipun Allah SWT.

Kita siyam, nahan luwe lan nahan ngelak, inggih namung angegungaken dhawunipun Allah.
Kita maos Al-Qur’an, ngapalaken, ngaji lan tadarus Al-Qur’an inggih kanthi niyat angegungaken kalamullah lan angasoraken sedaya omonganipun makhluk.
Kita shalat tarawih, shalat tahajud, shalat wengi, qiyamu lailatil qadri, kangge angegongaken Allah lan angalitaken sedaya maklukipun.
الله أكبر   الله أكبر   الله أكبر   ولله الحمد
Kaum  muslimin muslimat rahimakumullah

Idul Fitri : katitik saking makna sosialipun, ateges dintenipun para putra, kange sarana anglahiraken luapan raos bingah, suka gembira lan maremipun para putra kalawahu.
Idul Fitri inggih dintenipun fakir miskin, pikantuk kelonggaran, kemudahan, serta kacekapan gesangipun, sahengga saged sesarengan kaliyan, sdherek-sadherek ipun kaum muslimin, mahargya dinten agung Idul Fitri punika, sasampunipun saben dintenipun gesang kecingkrangan, papa lan kelunta-lunta.

Kejawi punika Idul Fitri inggih dintenipun kaum kerabat, kangge angempalaken sedaya karib kerabatipun atas dhasar amal kasahenan, silaturrahim, lan apura ingapura saking dosa-dosa lan kalepatan, ingkang dipun sengojo sami ugi ingkang boten dipun sengaja, lan donga – di nonga.

Silaturrahim, apura ingapura, dongo dinonga, anggadahi jalur inggih punika : 
  1. Antawisipun bapak, simbah lan para putra wayahipun.
  2. Antawisipun suami lan isteri utawi bapa lan ibu.
  3. Antawisipun muslim satunggal kaliyan sanesipun, utawi antawisipun sadherek muslim nunggil agami lan nunggil aqidahipun.

Idul Fitri inggih dintenipun jiwa ingkang mulya, mbucal lan mbusek raos drengkinipun, tumuli lajeng bersatu, manunggal, sasampunipun perpecahan lan pasulayan. Sahengga swasana berobah dados jernih sasampunipun keruh, lan saling memaafkan, apura ingapura, ingkang saderengiun sami sesatran lan memengsahan.

Kaum musilmin muslimat rahimakumullah

Menika sedaya, badhe saged ngenyari lan nyaeni hubungan gesang bebrayan sahengga ikatan sosial dados langkung kiyat lan kukuh, arupi kesetiaan lan pasedherekan lan karemenan.

Lan hubungan gesang bebrayan ingkang kiat lan kukuh punika inggih saged suka ing manah arupi kesenangan, lan suka ing jiwa arupi kebingahan, lan suka ing jasad arupi ketentreman.

Ingkang ngaten punika ugi menku tujuan sosial, inggih menika ngengetaken anggota masyarakat ing babagan hak-hak ipun kaum lemah, miskin lan papa:

Sahengga raos kabingahan ing Riyadin fitrah punika, murakabi ing saben-saben rumah tangga, lan kanikmatan ipun Idul Fitri sumebar wradin ing saben-saben keluarga.

Wandene makna sosial Idul Fitri punika dipun nyataaken mawi simbul zakat fitrah.
Imam Abu Daud lan Imam Ibnu Majah saking Ibnu Abbas, nyariasaken:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم, زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

Rasulullah SAW wus majibake zakat fitri, minangka dadi pencuci (jiwa) tumrap wongkang padha puasa, sangka ucapan saru lan dosa, sarta aweh pangan marang poro miskin. Lan sing sapa wonge mbayar zakate sadurunge madeg shalat Iid, yoiku zakat kang ditampa dening Allah, wondene sing mbayar sabubare shalat Iid, iku dadi shadaqah biasa.
الله أكبر   الله أكبر   الله أكبر   ولله الحمد

Kaum muslimin muslimat rahimakumullah :

Sedaya rangkaian ibadah, wiwit siyam Ramadhan dumugi ning Idul Fitri, Punika dadosaken kita sedaya wangsul dhumateng asal kedadosan kita, kados jabang bayi ingkang nembe lahir, dados Fitrah malih, bebas lan resik saking dosa. Allah SWT kelayan bangga ngumumake dhateng penghuni langit, lan para malaikat.

Katrangeken wonten hadist nabi :
إذا كان يوم الفطر يبعث الله الملائكة فيهبطون إلى الأرض فى كل البلاد فيقولون : يآأمة محمد أخرجوا إلى رب كريم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله أشهدوا يآملائكتى إنى قد جعلت ثوابهم على صيامهم رضاي ومغرفتى.
Dipun riwayataken dening Ibnu Abbas RA, nalika kaleres dinten riyaya fitrah para malaikat ingkang sami wonten ing langit sami tumurun dhateng buminepun pundit-pundi negari, sarana undang-undang: he para ummat Muhammad ! sira kabeh pada metua sangka ngomah nuju sowan dumateng pangeran kang kagungan sifat loma. Mangka nalika para ummat Muhmmad sami medal saking dalemipun nuju papan pesalatan lajeng sami salat Idul Fitri, Gusti Allah lajeng dawuh: He para malaikat ! Ingsun  nyekseake ing siro kabeh, yen Ingsun wes ndhadeake karidlan lan pangapuran Ingsun marang ummat ummat mau, minangka dadi opahe olehe pada puasa lan olehe pada ngelakoni shalat tarawih.

Kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah

Samanten kamurahanepun Allah lan agengipun nikmanipun dateng kita sedaya para umatepun Muhammad, wiwit saking dinten kemenangan kabingahan, kabegjan, lan kawilujengan, mila mangga kita sedaya sareng-sareng anyukuri kamurahanipun Allah kala wau.
Lan kawontenan ingkang fitrah lan suci menika kita jagi, sampun ngantos kotor lan risak kanti ningkataken pangatos-atos wonten ing samudayaning tumindak, tuwin tansah taqwa dumateng Allah SWT. Lan mangga kita ndonga mugi-mugi Pondok kita Darussalam meniko terus majeng lan lancar ing sedaya program-programipun lan mugi sedoyo pimpinan lan pembantu-pembantu nipun bapak-bapak kyai, para pengasuh, bapak-bapak guru lan sedoyo santrinipun dipun paringi kekiatan, kesehatan, kawilujengan, lan dipun gampelaken dining Allah ing sedaya urusanepun. Amien ya rabbal alamien….

تقبل الله منا ومنكم . وجعلنا وإياكم من العائدين والفائزين . وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

KHUTBAH KEDUA


الله اكبر × 6 الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله العليم الحليم الغفار,  العظيم القهار, الذي لا تخفي معرفته علي من نظر في بدائع مملكته بعين الاعتبار. وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وأصحابه الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد:
فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والجدب والقحط والوباء والسيوف المختلفة والشدائد والمصائب والدين والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة انك علي كل شئ قدير.
اللهم أغز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين . واحذل من خذل المسلمين . ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة  إنك أنت الوهاب.
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا اغفرلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.     
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


Subscribe to receive free email updates: